Uvod

Kritéria k zápisu

Kritéria k zápisu do 1. třídy: 

Dítě se dostaví k zápisu v doprovodu zákonného zástupce.

Nutné doklady k zápisu:

Další informace:

Lhůta k vydání rozhodnutí ředitele školy o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je 30 dnů od převzetí žádosti zákonných zástupců při zápisu. Zákonný zástupce dítěte, které mělo odklad školní docházky, písemně potvrdí škole nástup dítěte ke školnímu vzdělávání.

K žádosti o odklad povinné školní docházky

ve smyslu § 37 odst.1  zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

je nutné doložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018:

1)      Trvalé bydliště v daném školském obvodu - § 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. (včetně odkladů ze spádové oblasti)

2)      Trvalé bydliště v městské části Praha 20

3)      Trvalé bydliště mimo Prahu 20

UPOZORNĚNÍ: Pořadí zápisu dítěte nemá žádný vliv na přijímací řízení.

                                           
FZŠ Chodovická | info@fzschodovicka.cz (c) 2018 Jan Slabý - IT Market  All right reserved