Základní informace

Od školního roku 2007/2008 probíhá na naší škole výuka podle školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT.

Důraz klademe na výuku:

Preferujeme rozvoj individuálního zájmu žáků širokou nabídkou volitelných předmětů na 2. stupni.
Péči věnujeme  žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným.
Žáci jsou připravováni i k přijímacím zkouškám na střední školy.

Od 1.9.2017 do 31.8.2019 je naše instituce realizátorem projektu "FZŠ dotace"
s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005557, který je spolufinancovám Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.
Celková výše podpory činí 1018232,- Kč.

Výsledek obrázku pro evropská unie logo
POVĚŘENA výkonem oprávnění a povinností POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH
ÚDAJŮ pro Fakultní základní školu, Praha 9 - Horní Počernice, Chodovická 2250
byla jmenována Martina Wild
, tel. 602 534 895, e-mail: martina.wild@equica.cz
INFORMAČNÍ MEMORANDUMŠKOLNÍ ZVONĚNÍ