Časové rozvržení učiva

Český jazyk 6. - 9. ročník

Prvouka 1. až 3. ročník
Přírodopis 6. - 9. ročník
Přírodovědné praktikum 7. ročník
Český jazyk 1. - 5. ročník
Výchova ke zdraví 6. - 8. ročník
Dejepis_6. - 9. ročník
Fyzika_6. - 9. ročník
Hudební výchova 1. - 5. ročník
Hudební výchova_6. - 8. ročník

Matematika_6. - 9. ročník
Informatika 5. - 9. ročník
Německý jazyk_8. - 9. ročník
Občanská výchova_6. - 9. ročník
Pracovní činnosti 1. - 3. ročník
Pracovní činnosti 4. - 5. ročník
Pracovní činnosti 2. stupeň
Ruský jazyk 8. - 9. ročník
Společenskovědný seminář_8. - 9. ročník
Tělesná výchova 1. stupeň
Výtvarně-hudební praktikum 2. stupeň
Výtvarná výchova 1. - 3. ročník
Výtvarná výchova 4. - 5.
Výtvarná výchova_6. - 9. ročník
Zeměpis_6. - 9. ročník
Chemie
Matematika 1. - 5. ročník
Přírodověda 4. a 5. ročník
Vlastivěda 4. - 5. ročník
Anglický jazyk 1. - 5. ročník
Anglický jazyk 6. - 9. ročník

Literárně jazykové praktikum 6. - 9. ročník